Ouders‎ > ‎

GMR

GMR Primair Onderwijs SCOL

Alle basisscholen van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL) hebben een medezeggenschapsraad (MR), waarin ouders en personeel vertegenwoordigd zijn. Op bovenschools niveau functioneert de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) Primair Onderwijs (PO). Deze GMR is samengesteld uit gekozen leden van verschillende basisscholen die onder SCOL vallen. In de GMR streven we naar een aantal van 7 ouders en 7 medewerkers. De GMR-leden nemen zitting in de GMR voor een periode van drie jaar.

De voorzitter, vice-voorzitter en secretaris vormen het dagelijks bestuur van de GMR. Zij hebben overleg met het college van bestuur van SCOL om actuele zaken te bespreken en de vergaderingen voor te bereiden. Over een aantal onderwerpen wordt door de GMR een formeel advies uitgebracht. Maar de GMR houdt zich ook met andere onderwerpen bezig, in onderlinge discussies of gedachtewisselingen, of in overleg met medewerkers van de stichting of het college van bestuur. De GMR heeft daarmee invloed op het beleid dat de stichting voert.

Op 22 oktober 2017 is de GMR PO in een flink vernieuwde samenstelling voor de eerste keer in dit schooljaar bij elkaar geweest. Behalve dat daar de geplande beleidsstukken zijn behandeld, heeft de GMR ook afgesproken dit schooljaar te werken aan een aantal verbeteringen in de communicatie met de MR’s. Ook wil de GMR de ouders en leerkrachten beter informeren door te werken aan het actualiseren en beschikbaar maken van alle relevante informatie, o.a. op de website van SCOL.

Mocht u in de tussentijd vragen hebben, dan kunt u terecht bij Jeroen Snijders (voorzitter GMR PO/oudergeleding, e-mail: jeroen.snijders@mjwb.nl) of Monique Jongman (vice-voorzitter GMR PO/personeelsgeleding, e-mail: m.jongman@daltondeleeuwerik.nl).