Lessen

Wij werken volgens het leerstofjaarklassensysteem, waarin ieder individueel kind de aandacht krijgt die het nodig heeft. De vorderingen van de leerlingen worden met de methode gebonden en methode onafhankelijke toetsen gevolgd.


Voor de lessen in het algemeen en de methodes kunt u kijken in de schoolgids vanaf hoofdstuk 2.2


Onze wijze van lesgeven is als volgt opgebouwd met name als het gaat om de reken en taalvakken:

1 Korte inleiding

herinnering aan wat de kinderen tot nu toe gedaan hebben met betrekking tot het onderwerp

start van nieuw onderwerp

2 Klassikale instructie van de groepsleerkracht

Bijna alle kinderen doen mee tijdens de instructie; uitzondering daarop is een groepje kinderen (voorlopers) die zelfstandig of als groepje aan de slag gaat

3 Vragen van kinderen

aan de leerkracht

controlerende vragen van de leerkracht aan kinderen.

4 Verwerking: bijna alle kinderen kunnen aan het werk

5 Verlengde instructie

Voor kinderen die nog een keer uitgelegd moeten krijgen

Voor de voorlopers die ook vragen hebben over hun(moeilijker) lesstof

6 Verwerking van alle kinderen

7 Nabespreking

Korte terugblik  (zelf nakijken bij oefenwerk vanaf groep 5; korte terugblik en aandachtspunten).